E-mail majorcsaba@lsystem.hu
Telefon és Fax Tel./Fax: +36 (34) 380-730
Tel: +36 (34) 589-551
Címünk H-2890 Tata, Honvéd u. 41.
GPS: N 47.66477 E 18.32530
Tengerszint felett 140m
Kosár

Á. Sz. F.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Letöltés PDF-ben

1. Ezen Általános Szerződési Feltételek érvényesek és alkalmazandóak mindazokra a szerződéssel nem szabályozott megrendelésekre, amelyek az L-System Kft. (2890 Tata, Honvéd út 41), mint Szállító és Megrendelője között jönnek létre.

2. Az Általános Szerződési Feltételektől kizárólag abban az esetben lehet eltérni, ha a Szállító és a Megrendelő közös írásos megegyezéssel másként állapodnak meg.

A Szállítási Szerződés létrejötte (megrendelés)

3. A Szállítási Szerződés létrejön abban az esetben, ha a Szállító és Megrendelő azt írásban aláírásával hitelesíti vagy a kiadott árajánlat alapján szóbeli rendelést ad le.

4. Ha a Szállító a megrendeléstől eltérő tartalmú Szállítási Szerződést igazol vissza, akkor az új ajánlattételnek minősül és csak a Megrendelő írásban történő elfogadása esetén jön létre a szerződés.

5. A Szállító által tett ajánlatok érvényességi ideje 30 naptári nap.
Szállítási feltételek

6. A teljesítés helye a Szállító és Megrendelő között megegyezéssel jön létre.

7. Amennyiben a teljesítés helyeként a Szállító Tata Honvéd út. 41 sz. alatti raktára került kikötésre, a felrakásról Szállító saját költségen gondoskodik. A megfelelő szállítójárműről Megrendelő gondoskodik. Ha ebben az esetben az áru elszállítására megfelelő szállítójármű hiánya miatt nem kerül sor, ennek következményei Megrendelőt terhelik. A teljesítés ideje, az árurendelkezésre bocsátásának időpontja.

8. Helyszínre történő leszállítás esetében a lerakodásról Megrendelő saját költségen gondoskodik. A teljesítés a Megrendelő részére történő átadással valósul meg.

9. A teljesítés ideje a Szállító és Megrendelő között létrejött és a Szállítási Szerződésben rögzített megállapodás szerint kerül kikötésre. A Szállító fenntartja a jogot az előteljesítésre.

10. A mennyiségi és minőségi átvétel helye a teljesítés helye. Megrendelő a szállítólevél vagy számla 2 példányának aláírásával igazolja a teljesítés tényét.

11. Megrendelőnek az átvételkor azonnal jeleznie kell mennyiségi kifogásait, ellenkező esetben a bizonyításig vélelmezni kell, hogy Szállító szerződésszerűen teljesített. A minőségi kifogás kizárólag írásban, a számla átvételét követő 5 napon belül tehető, melynek elbírálását követően az L-System Kft a szükséges intézkedést megteszi.

Fizetési feltételek

12. A vételár a Szállító és Megrendelő között létrejött árajánlatban kerül meghatározásra.

Az árucikkek mellett feltüntetett ár az árucikk vételára, mely visszavonásig érvényes. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. Amennyiben minden gondosságunk ellenére hibás ár kerül a webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor nem vagyunk kötelesek a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánljuk a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a vásárló elállhat vásárlási szándékától.

13. A fizetési mód lehet készpénzes, Szállító raktári pénztárában, valamint banki átutalásos.

14. A fizetési határidő a banki átutalásos szerződések esetében, a teljesítéstől számított 8 nap, illetve a Szállítási Szerződésben meghatározott idő.

15. A Szállító által szállított termék mindaddig a Szállító tulajdonát képezi, amíg annak ellenértékét Megrendelő a Szállítónak meg nem fizette.

16. A megrendelő köteles az L-System Kft.-t harmadik személy által indított, a tulajdonjogi fenntartással korlátozott árut érintő bármely peres-, nem peres (így különösen végrehajtási eljárásról, felszámolási- vagy csődeljárásról) a peres- és nem peres eljárással kapcsolatos nyilatkozat megtételéhez (végrehajtással szembeni igénybejelentéshez) szükséges iratok átadása mellett haladéktalanul értesíteni. Az L-System Kft. ez által keletkező beavatkozási költségeit a megrendelő viseli.

17. Ugyanez az értesítési kötelezettség vonatkozik a tulajdonjogi fenntartással korlátozott árut érintő lefoglalás, zálogba vétel, harmadik személy általi egyéb rendelkezés, illetőleg bármilyen beavatkozás esetén.

18. Esedékességkor ki nem fizetett számláink után a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresét késedelmi kamatként vevőinkre terheljük. A fizetési késedelem, valamennyi nyitott követelést esedékessé teszi és feljogosítja az eladót, a póthatáridő kitűzése nélküli elállásra. A vevő részére megküldött késedelmi kamat értesítő alapján a Megrendelő köteles a késedelmi kamatot megfizetni. Elállás nélkül is jogosultak vagyunk késedelem esetén a leszállított áru visszaszállítására. A számlával kapcsolatos kifogás nem jogosítja fel a Megrendelőt a számla kiegyenlítésének visszatartására.

Minőségi reklamáció

19. Amennyiben a leszállított termékekkel kapcsolatban minőségi kifogás lép fel, úgy Szállító köteles azokat kifogástalan minőségű termékkel kicserélni illetve, ha hibája javítható, azt kijavítani. Amennyiben a kifogásolt termék nem kerül sem kicserélésre, sem javításra, úgy Megrendelő árcsökkentésre válik jogosulttá, mely árcsökkentés a kifogásolt és a vállalt minőségű áruk árai közti különbség alapján számítandó. Szállító felelőssége a minőségileg kifogásolt termékekkel kapcsolatban kizárólag eddig terjed. Ezen túlmenően Szállító nem vállal felelősséget a minőségileg kifogásolt termék esetén bármilyen felmerülő egyéb közvetlen vagy közvetett anyagi vagy szellemi kárra, veszteségre vagy többletköltségre Megrendelő vagy harmadik fél részéről.

20. Abban az esetben, ha bebizonyosodik, hogy a minőségi reklamáció megalapozott, Szállító saját költségén gondoskodik a kifogásolt termék visszaszállításáról. Ugyanígy Szállító vállalja, hogy a minőségileg kifogástalan csereárut saját költségén leszállítja a Szállítási Szerződésben rögzített szállítási helyszínre.

21. Szállító felelőssége csak rendeltetésszerű felhasználási körülmények között érvényesíthető.

22. Szállító garantálja, hogy az általa forgalmazott termékek rendeltetésszerű használatra alkalmasak.

23. Szállító a termékek műszaki paramétereinek változtatási jogát fenntartja.

24. Megrendelő által kezdeményezett rendeléstől történt elállás esetén, amennyiben nem történt meg a termék legyártása, akkor következmény nélküli a lemondás, azonban ha a termék legyártásra került, akkor Megrendelő köteles a vételár 90 %-át megtéríteni Szállító felé. Egyedi termék esetében a megtérítendő összeg a teljes vételár.

Jogvita

25. Az ebben az Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak.

26. Jogvita esetén a szerződő felek a Tatai Városi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

Elérhetőségeink

Kollégáink a lehető legrövidebb időn belül reagálnak a megkeresésre

2890 Tata
Honvéd út 41.

Tel./Fax:
+36 (34) 380-730

E-mail:
l.system@t-online.hu

Hétfő – Péntek 7:00 – 15:00

Copyrights © 2017 L-System | All rights reserved.